Rusza realizacja projektu „Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza"

Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza" - zintegrowany produkt turystyczny rozwijany na większości obszaru Województwa Mazowieckiego zorganizowany na kanwie trzech produktów turystycznych: „Życie i twórczość Fryderyka Chopina", „Bitwa Warszawska 1920 - Cud nad Wisłą", „Zamki Książąt Mazowieckich", zorganizowanych w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej, zasoby społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne: istniejące, projektowane lub znajdujące się w fazie modernizacji.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pt. „Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza" rusza realizacja projektu.

Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza" - zintegrowany produkt turystyczny rozwijany na większości obszaru Województwa Mazowieckiego zorganizowany na kanwie trzech produktów turystycznych: „Życie i twórczość Fryderyka Chopina", „Bitwa Warszawska 1920 - Cud nad Wisłą", „Zamki Książąt Mazowieckich", zorganizowanych w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej, zasoby społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne: istniejące, projektowane lub znajdujące się w fazie modernizacji.

Celem głównym projektu jest wzrost liczby turystów odwiedzających najbardziej atrakcyjne pod względem turystycznym obiekty znajdujące się na w/w 3-ch tematycznych szlakach turystycznych Mazowsza. Projekt skierowany jest bezpośrednio do turystów krajowych i zagranicznych szukających atrakcji turystycznych na terenie całego województwa.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy konkurencyjności i zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa przez efektywniejsze rozłożenie ruchu turystycznego na terenie całego Mazowsza, również poza Warszawą, która jest obecnie głównym celem przyjazdów odwiedzających Mazowsze. Skierowanie części strumienia turystów poza stolicę spowoduje szybszy rozwój usług okołoturystycznych na terenie Mazowsza, wzdłuż planowanych szlaków.

Wytypowane do oznaczenia szlaki zostały zaproponowane jako najistotniejsze a zarazem najlepiej spajające subregiony Mazowsza:

- Szlak Bitwy Warszawskiej 1920 roku obejmie swym zasięgiem teren od południowego wschodu, po przez wschodnią część Mazowsza, aż po północne tereny województwa,
- Szlak Śladami Chopina związany będzie głównie z zachodnimi i południowo zachodnimi terenami województwa,
- Szlak Zamków Książąt Mazowieckich będzie koncentrował się głównie wzdłuż doliny Wisły od południowego wschodu, ku zachodniej i północnej części województwa.

Rozkład tematyczny i subregionalny powoduje, że powstałe szlaki będą stanowiły projekt integrujący niemalże całe Mazowsze, będą się ze sobą przecinały. Wypełnią obecną lukę spójnej oferty kulturowo-turystycznej.

Oprócz walorów turystycznych niezwykle istotnym jest element edukacyjno-historyczny realizowanego zadania. Obiekty na szlakach stanowią polskie dziedzictwo kulturowe, wiedza o nich (postaciach, wydarzeniach, obiektach) powinna być kultywowana i przekazana następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, patriotyczne i artystyczne.
W ramach projektu zdefiniowano do realizacji 11 zadań, podzielonych na trzy grupy:

• Projekty analityczne i programowe
• System oznakowania szlaków kulturowych - identyfikacja wizualna
• System informacji turystycznej - nowoczesne technologie

Projekt jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 6.2 - Turystyka
Wartość projektu 2 122 800 PLN
Kwota dofinansowania 1 774 307 PLN